סקרים
סקרים

| פעילויות ושירותים

סקרים

מידע גאוגרפי זמין, אמין ומדויק הינו הבסיס לכל עבודת תכנון הנדסית וכן לניהול נכון ושוטף עבור רשויות.

כריית ועיבוד המידע נעשה על ידי אנשי מקצוע באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וזאת על מנת לספק תמונת מצב עדכנית וברורה לאובייקטים הנבדקים.

טריג מידע מרחבי מספקת מגוון רחב של סקרים לשימושים שונים:

סקרי גינות – סקר הנערך על בסיס צילומי אויר בשילוב השלמות קרקעיות, שמטרתו לאמוד סוגי צמחיה שונים בשצ"פים. אומדן זה משמש את העירייה/מועצה לדיווח לרשויות המים על כמויות המים הנדרשות.

סקרי תמרורים – סקר הנערך על ידי סוקרי שטח באמצעות כלים טכנולוגיים שמטרתו לזהות כל תמרור מוצב ומיקומו. סקר זה משמש את הרשויות לאישור חוקיות התמרורים המוצבים במתחם העירייה/מועצה ובכך למנוע השגות משפטיות יומיומיות לגבי התמרור.

סקרי עצים – סקירה קרקעית של עצים בתוואי שמוגדר מראש. השימושים רבים: החל מדרישות לתב"ע ותכנון מפורט ועד להקצאות מים עבור עיריות. את הסקר מלווה אגרונום מומחה.

לטריג מידע מרחבי ניסיון בסקרים מגוונים ולא סטנדרטיים:

  • סקר קירות תומכים, לשימוש מהנדס העיר.
  • סקר גשרים, לניטור תחזוקת גשרים. הסקר נעשה על ידי רחפן.